STATUT „FUNDACJI PASTERZE”

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA PASTERZE”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
 • Małgorzatę Wenerską,
 • Elżbietę Żurek

zwanych dalej fundatorami, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Używane w dalszej części Statutu pojęcie Fundator odnosi się każdorazowo łącznie do wszystkich osób ustanawiających Fundację. Oznacza to, że decyzje zastrzeżone w Statucie dla Fundatora mogą być podejmowane wyłącznie jednomyślnie przez wszystkie osoby ustanawiające Fundację.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Siedzibą fundacji jest miasto Milicz.

§3

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla rolnictwa i rozwoju wsi.

§ 5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników, a także korzystać z pracy wolontariuszy.

§6

 1. Fundacja posługuje się swoim unikalnym znakiem rozpoznawczym – logo fundacji.
 2. Zabrania się wykorzystywania nazwy i logo Fundacji do jakiejkolwiek działalności politycznej bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Fundacji
 3. W swojej działalności dla celów statutowych Fundacja posługuje się mediami elektronicznymi,szczególności własną stroną internetową i pocztą elektroniczną, a także współpracuje ze środkami masowego przekazu w sprawach mieszczących się w zakresie działania Fundacji.
 4. Fundacja może wydawać i rozpowszechniać materiały informacyjne i reklamowe dotyczące zakresu jej działalności.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 7


Fundacja została powołana w celu ochrony zwierząt. Szczególnym patronatem Fundacja obejmuje psy rasy Berneński Pies Pasterski oraz ich mieszańce.

Cele Fundacji realizowane będą poprzez:

 1. Opiekę nad zwierzętami porzuconymi, bezdomnymi i potrzebującymi pomocy.
 2. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
 3. Powszechną edukację ekologiczną, szczególnie ukierunkowaną na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
 4. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt.

§8

Dla realizacji swoich celów Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego:

 1. Prowadzenie schronisk, miejsc krótkotrwałego przetrzymania, miejsc ambulatoryjnego leczenia dla bezdomnych zwierząt
 2. Działalność adopcyjną,
 3. Leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt,
 4. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,
 5. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowaniarozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym,
 6. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami,
 7. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 9

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, w szczególności z policją i strażą miejską
 2. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji z zastrzeżeniem § 15 statutu.

 

§10

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora, w kwocie 2000,00 zł, a także  środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.

§12

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. Darowizny, spadki, zapisy,
 2. Dotacje i subwencje oraz granty,
 3. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. Dochody z nawiązek zasądzanych na rzecz organizacji społecznych
 6. Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe
 7. Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
 8. Dochody ze sprzedaży przedmiotów darowanych fundacji

§13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny majątku przewyższa długi spadkowe.
 4. Zarząd może proponować darczyńcom konkretne cele i sposoby wyrażania woli.

§14

 1. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§15

Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:

 1. 1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
 2. 2.Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. 3.Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
 4. 4.Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ORGANY FUNDACJI

§ 16

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji
  2. Zarząd

§ 17

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 osób. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w drodze jednogłośnie podjętej uchwały.
 3. Fundator może odwołać każdego członka Rady w każdym czasie.
 4. Każda z osób ustanawiających Fundację może wchodzić w skład Rady Fundacji
 5. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy lub też zainteresowany może złożyć rezygnację z pracy w Radzie.
 10. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 11. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia, mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
 12. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 13. Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu złożony na piśmie
 14. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady
 15. W razie nieobecności Przewodniczącego rady, zebrania Rady zwołuje i przewodniczy im inny członek Rady.
 16. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 17. Skład pierwszej Rady Fundacji jest następujący:

Przewodniczący – Małgorzata Wenerska

Członek          -  Marek Kozuch

Członek          -  Dorota Rybczyńska

§ 18.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

§ 20

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji.
 2. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Fundatora.
 3. Zarząd może składać się z jednej lub więcej osób.
 4. W skład Zarządu może wchodzić każda z osób ustanawiających Fundację
 5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 6. Funkcje członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 7. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 8. Do zadań zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania,
  2. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
  3. przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów,
  4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników,
  6. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  7. wystęz wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji.

§ 21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:

 1. W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu
 2. W przypadku zarządu wieloosobowego łącznie przynajmniej dwaj członkowie Zarządu

Zarząd jest dwuosobowy i jego prezesem jest Robert Żurek, członkiem Monika Kolsińska.

 

ZMIANA STATUTU

§ 22

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjęta na wniosek Zarządu.

 

POWOŁYWANIE ODDZIAŁÓW, ZAKŁADÓW I FILII

§ 23

Osobą uprawnioną do powoływania oddziałów, zakładów i filii jest Zarząd.

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 24

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją·
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjęta na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 25

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę  Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym naRzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji

 

 

Sponsorzy i darczyńcy

§ 26

 1. W swoich materiałach informacyjnych i reklamowych Fundacja może zamieszczać informacje o swoich dobroczyńcach i sponsorach za ich uprzednio wyrażoną pisemnie zgodą.
 2. Osobom fizycznym i prawnym, które przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe może być przyznany tytuł „Dobroczyńcy Fundacji Pasterze” Tytuł przyznaje Zarząd.

Postanowienia końcowe

Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozwiązywane będą w oparciu o obowiązujące akty prawne wyższego rzędu.